സംരംഭകത്വ അഭിരുചി വികസന സെമിനാർ


ദി എലഗന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് ഇഡി ക്ലബ്ബും പാലക്കാട് ജില്ല വ്യവസായ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംരംഭകത്വ അഭിരുചി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി കോളേജ് […]

Read more

Campus Placement Interview


Campus Interview Company: ESAF Co-Operative Date: 15/11/2021 Time: 9.00 am Place: The Elegant Arts and Science, Campus Puliyaparamb, Kodunthirapully

Read more

New Vice Principal joined


Dr. Abrar K J has been joined as the Vice Principal of the Elegant Arts and Science College, Palakkad.

Read more

Hiroshima Day Programme


The science club of elegant college conducted a program through online on Aug6 ,2021 as part of Hiroshima day.The platform […]

Read more
Skip to toolbar