കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം ‘കേളി 2022’


ദി എലഗന്റ് ആർട് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം ആഘോഷിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ സാസംക്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന സാംസ്ക്കാരിക പ്രദർശനമായിരുന്നു പ്രധാന പരിപാടി. കേളി […]

Read more

സംരംഭകത്വ അഭിരുചി വികസന സെമിനാർ


ദി എലഗന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് ഇഡി ക്ലബ്ബും പാലക്കാട് ജില്ല വ്യവസായ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംരംഭകത്വ അഭിരുചി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി കോളേജ് […]

Read more

Campus Placement Interview


Campus Interview Company: ESAF Co-Operative Date: 15/11/2021 Time: 9.00 am Place: The Elegant Arts and Science, Campus Puliyaparamb, Kodunthirapully

Read more

New Vice Principal joined


Dr. Abrar K J has been joined as the Vice Principal of the Elegant Arts and Science College, Palakkad.

Read more
Skip to toolbar