കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം ‘കേളി 2022’


ദി എലഗന്റ് ആർട് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം ആഘോഷിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ സാസംക്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന സാംസ്ക്കാരിക പ്രദർശനമായിരുന്നു പ്രധാന പരിപാടി. കേളി […]

Read more

5th Batch Graduation Ceremony


The Elegant arts & science college has conducted 5th Batch Graduation ceremony. The Program Inaugurated by Dr. M. Nasser (Pro […]

Read more

സംരംഭകത്വ അഭിരുചി വികസന സെമിനാർ


ദി എലഗന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് ഇഡി ക്ലബ്ബും പാലക്കാട് ജില്ല വ്യവസായ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംരംഭകത്വ അഭിരുചി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി കോളേജ് […]

Read more
Skip to toolbar