കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം ‘കേളി 2022’


ദി എലഗന്റ് ആർട് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം ആഘോഷിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ സാസംക്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന സാംസ്ക്കാരിക പ്രദർശനമായിരുന്നു പ്രധാന പരിപാടി. കേളി […]

Read more
Skip to toolbar