സംരംഭകത്വ അഭിരുചി വികസന സെമിനാർ


ദി എലഗന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് ഇഡി ക്ലബ്ബും പാലക്കാട് ജില്ല വ്യവസായ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംരംഭകത്വ അഭിരുചി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി കോളേജ് […]

Read more
Skip to toolbar